„Милко“ ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Вертикална шлифовъчна машина с ЦПУ

07 Май 2020|01:47

Във връзка с изпълнение на ДБФП № BG16RFOP002-2.040-0971-C01, „Милко“ ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Вертикална шлифовъчна машина с ЦПУ - 1бр.“

 

Документация за провеждане на процедура „избор с публична покана“ по договор № BG16RFOP002-2.040-0971-С01

 

“Тази публикация е  създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Милко“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

 

Публична покана :

Deklaraca EIK

Prilojenie 3.2_Publichna_pokana_PMS 160

Prilojenie 3.3_Iziskvania_oferti _PMS 160

Prilojenie 3.4_Oferta_PMS 160

Prilojenie 3.6_Metodika_za_ocenka_PMS 160

Prilojenie 3.7_Declaracia_ZUSESIF_PMS 160

Prilojenie_Draft Contract

Prilojenie_Tehnicheska specifikacia

Spisyk izpylnenie dostavki

Spravka specifichen oborot