Условия

1. Използването на интернет сайта на МИЛКО ЕООД (наричано по-нататък само "МИЛКО"), включително и на материалите, оставени за сваляне (download), се урежда изключително и само от тези Условия за ползване. Само случаите, когато вече съществуват други договорни отношения между потребителя и фирма МИЛКО (например договор за доставка или за предоставяне на услуга) и специфичното използване на интернет сайта на МИЛКО (свалянето или качването на файлове, в частност), представляват предоставяне на услуга или изпълнение на задължение от страна на МИЛКО или от страна на потребителя при условията и разпоредбите на тези други договорни отношения, регулиращи това използване.

2. Интернет страниците на МИЛКО са предназначени изключително и само за потребители/клиенти, извършващи професионално търговска или производствена дейност (фирми в частност) и не са насочени към частни крайни потребители, тъй като МИЛКО предлага само продукти и услуги, които не са предназначени за продажба на частни крайни потребители.

3. Фирма МИЛКО може да предоставя на потребителите определени права, отнасящи се до определени файлове на своя уеб сайт (файлове за сваляне, в частност) или да налага на потребителите определени задължения за работа с този вид информация. Обхватът на предоставените права или наложени задължения на потребителите, относно конкретни файлове, се определя от параграфи 13 и 14 от настоящите Условия за ползване. Тъй като МИЛКО има право да прекрати предоставянето на каквито и да са права по всяко време и по собствено усмотрение, то потребителят трябва веднага и за постоянно да изтрие свалените файлове, както и всички копия на файлове, части/извадки от файлове и т.н. Програмният сорс-код на даден софтуер, оставен за изтегляне (download), не се предоставя и не е на разположение на потребителя, освен ако този софтуер е софтуер с отворен код, лицензионните условия, за който предвиждат разкриване на изходния програмен код.

4. Фирма МИЛКО проверява всички оставени за изтегляне (download) файлове преди те да бъдат качени на сайта, като използва най-новите, стандартни сканиращи за вируси програми. Въпреки това, нашите действия не елиминират напълно риска от компютърни вируси или незабелязано проникване в уеб страниците на МИЛКО или изменения на данните, съдържащи се на сайта. Потребителят също е длъжен да използва/стартира свой собствен антивирусен софтуер за проверка на изтеглените файлове преди тяхното изпълнение или отваряне.

5. Потребителят трябва да провери всички изтеглени (свалени) файлове, които има намерение да използва в рамките на собствената си производствена среда (в частност компютърна мрежа), преди да ги използва. Тази проверка трябва да бъде извършена в сигурна и защитена тестова среда, тъй като фирма МИЛКО не е в състояние да тества файловете, оставени за сваляне, при всички възможни условия на ползване.

6. Чрез своя уеб-сайт МИЛКО предлага на потребителя възможност за предаване (изпращане) на файлове (например с NC-програми, данни за ЦПУ машини, машинни параметри, архиви с данни за машини, чертежи и т.н.) към фирма МИЛКО. Когато потребителя изпрати файл или файлове на фирма МИЛКО, то с това си действие потребителя предоставя на МИЛКО неотменимо, неизключително, безсрочно и безусловно право да използва тези данни. По-специално, на МИЛКО се разрешава да анализира и да използва тези данни (включително и тяхното редактиране и модифициране). Клиентът трябва да гарантира, че изпратените файлове не съдържат лични данни. Клиентът трябва да взема и обичайните предпазни мерки относно сигурността на файловете, т.е. да използва антивирусни програми и да провери файловете за вируси и зловреден код, преди да ги изпрати или качи на сайта на МИЛКО.

7. МИЛКО не носи отговорност за съвсем леки нарушения на задължения, които не са основни и ключови задължения по договор. Отговорността на МИЛКО за леки нарушения на основни договорни задължения се ограничават до типичната загуба, която е предвидена, когато е сключен договорът, освен ако такава загуба произтича от смърт, телесно нараняване или заболяване. Основни договорни задължения са тези, чието изпълнение е необходимо, за да може договора да се изпълни коректно като цяло, и на които партньора нормално разчита. Освен това, законите, регламентиращи отговорноста, и по-специално случаите на освобождаване от отговорност на МИЛКО при безплатно предоставяне на информация, остават в сила.

8. Тъй като на сайта на МИЛКО има връзки/пренасочвания към уеб сайтове на трети страни, то МИЛКО декларира, че няма никакви претенции за собственост върху съдържанието на тези свързани страници.

9. Потребителят е оторизиран за достъп до определени области от уеб сайта на МИЛКО, само ако той (потребителят) поиска предварително и съответно получи достъп до данни от сайта на МИЛКО.

10. Всички данни (и конкретно личните данни), които може да ни изпратите чрез сайта на МИЛКО, се използват само за осъществяване на контакт със заинтересованата страна. Изпратените ни данни няма да бъдат предавани на трети страни.

11. Законите на Република България и международните норми (Конвенции на ООН) уреждат правилата за международна продажба на стоки. Единственото място на юрисдикция е град Асеновград.

12. Авторски права / Copyright
Copyright © МИЛКО ЕООД. Всички права запазени. Всички документи (текст, изображения, графики, звукови документи, анимация, видео клипове и др.) на този сайт са защитени, съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или други закони, касаещи защитата на правата върху интелектуалната собственост. Освен ако не е посочено друго в параграфи 13 и 14, то възпроизвеждането, преработването/редактирането или използването на документи от сайта в други електронни или печатни материали не е разрешено без изричното съгласие на МИЛКО ЕООД.

13. Наличните документи със свободен достъп на този сайт могат само да бъдат възпроизвеждани и предавани на трети лица от страна на потребителя, но само в оригиналното им (първоначално) състояние. Но въпреки това, части от документите могат да бъдат вземани и използвани в собствени ръководства на продукти на потребителя. Използването на тези документи е безплатно. Указанията за безопасност, посочени в документите, трябва да се спазват безусловно.

14. Потребителят може да предоставя софтуера от този Интернет сайт на трети лица. Софтуерът не може да бъде променян, редактиран или използван за обратно-инженерингова дейност. Използването на софтуера от този Интернет сайт е безплатно.