„Подобряване на производствения капацитет на „Милко“ ЕООД“

08 Декември 2020|04:13

23 Ноември 2020|08:20

Изпълнението на дейностите по проекта беше представено на 9-ти и 10-ти ноември 2020г. от 08:00ч. в гр.Асеновград, ул.Козановска 11, чрез провеждането на информационни дни.

 

Информационните дни се проведоха с оглед спазване задълженията на бенефициента „Милко” ЕООД, съгласно условията на ДБФП и правилата на Приложение ХІІ на Регламент (ЕС) № 1303/2013, относно мерките за информация и комуникация, при общо публично финансиране надвишаващо 500 000 евро.

С провеждане на информационните дни са изпълнени целите за популяризиране и публичност на изпълнявания проект, информиране на широката общественост за целта, дейностите, предвидените резултати и получената финансова подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020.

 

 На проведените информационни дни бяха поканени да присъстват представители на Управляващия орган по ОП „Иновации и конкурентоспособност” – Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Министерство на на икономиката, Областен информационен център – Пловдив (част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз), клиенти, доставчици и партньори на „Милко‘ ЕООД, както и всички заинтересовани лица и медии.

 

Изпълняваният от  „Милко” ЕООД  проект BG16RFOP002-2.040-0971-С01 „Подобряване на производствения капацитет на „Милко“ ЕООД“ е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“.

Общият бюджет на проекта възлиза на 1 666 367.10 лв., като безвъзмездното финансиране от страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност” е в размер на 999 820.26 лв. или 60% от общите допустими разходи по проекта. Останалите средства, в размер на 666 546.84 лв., се осигуряват от бенефициента.

 

Крайният срок на изпълнение на ДБФП е 10.02.2021г., но приемаме датата 23.11.2020г. за крайна дата за приключване изпълнението на ДБФП, тъй като към тази дата всички дейности и разплащания по изпълнявания договор са приключени и могат да бъдат включени в изготвения финален финансов и технически отчет.