„Милко“ ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ

09 Март 2020|04:48

На 10.02.2020 г. „Милко“ ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-0971-С01, с предмет  - изпълнение на проект: „Подобряване на производствения капацитет на „Милко“ ЕООД“, в рамките на Оперативна програма ”Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“.

 

Проектът е насочен към разширяване производствения капацитет на съществуващия стопански обект на "Милко" EООД в гр. Асеновград, посредством закупуване на металообработващо оборудване с ЦПУ с висока прецизност и оптимално управление, изключително подходящо за автоматизирана обработка на сложни профилни части.

           

Закупуването на новата производствена мощност, която ще функционира в допълнение към запазващите се в предприятието машини, многократно ще увеличи капацитета на фирмата и ще позволи да се разшири цялостната дейност, като се поемат по-големи по обем поръчки и същевременно ще осигури производството на по-голям брой крайни изделия. В допълнение, ще се съкратят сроковете за изработка на едно изделие, ще се повиши качеството на крайния продукт и ще има възможност за производство на повече бройки продукция, за по-кратко време и на същата цена или на по-добра. В резултат на проекта, фирмата ще увеличи производителността си, ще оптимизира производствения процес, ще съкрати времето за обработка и ще понижи себестойността на готовите продукти. С реализацията на проекта, фирмата цели да затвърди позициите си на вътрешния и външния пазар.

 

Изпълнението на проекта ще се финансира със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като общата сума на инвестицията е в размер на  1 666 367.10 лв., от които 999 820.26 лв. безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (849 847.22 лв. европейско и 149 973.04 лв. национално съфинансиране) и 666 546.84 лв. собствено съфинансиране.

 

Обща цел на проекта:

Подобряване на конкурентоспособността на „Милко” ЕООД в сферата на производство на металообработващи машини, чрез разширяване на производствения капацитет, създаване на технологични и производствени условия за подобряване на производителността и увеличаване на обема на произвеждана продукция, както и разширяване на пазарните позиции на фирмата, чрез предлагане на по-голям обем и по-качествени продукти.

 

Специфични цели на проекта:

  • Увеличаване на обема на производство, посредством повишената производителност на новото оборудване, отговарящ на обема на заявки;
  • Съкращаване на сроковете за изпълнение на поръчките;
  • Намаляване обема на бракувана продукция, посредством използването на ново, модерно и прецизно производствено оборудване.

 

Очаквани резултати:

  • Увеличаване на обема на произвежданите продукти;
  • Повишаване конкурентоспособността на произвежданата продукция;
  • Подобряване на пазарните позиции.