ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ НА „МИЛКО“ ЕООД

08 Декември 2020|04:08

Фирма „Милко” ЕООД  изпълнява проект BG16RFOP002-2.040-0971-С01 „Подобряване на производствения капацитет на „Милко“ ЕООД“,   финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“.

Общият бюджет на проекта възлиза на 1 666 367.10 лв., като безвъзмездното финансиране от страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност” е в размер на 999 820.26 лв. или 60% от общите допустими разходи по проекта. Останалите средства, в размер на 666 546.84 лв., се осигуряват от бенефициента. Крайният срок на изпълнение на проекта е 10.02.2021г.

 Изпълнението на дейностите по проекта ще бъде представено чрез провеждането на информационни дни, които ще се състоят на 9-ти и 10-ти ноември 2020г. от 08:00ч. в гр.Асеновград, ул.Козановска 11.

 Информационните дни се провеждат с оглед спазване задълженията на бенефициента „Милко” ЕООД  , съгласно условията на ДБФП и правилата на Приложение ХІІ на Регламент (ЕС) № 1303/2013, относно мерките за информация и комуникация, тъй като стойността на общото публично финансиране надвишава 500 000 евро. Целта е популяризиране и публичност на изпълнявания проект, информиране на широката общественост за целта, дейностите, предвидените резултати и получената финансова подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020.

 Поканени да присъстват са представители на Управляващия орган по ОП „Иновации и конкурентоспособност” – Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Министерство на на икономиката, Областен информационен център – Пловдив (част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз), както и всички заинтересовани лица и медии.

Надяваме се на Вашето присъствие.